DeutschEnglishPolski

Biogaz

Popularność żyta jako substratu fermentacyjnego do biogazowni wciąż rośnie. Poza korzyścią w postaci możliwości modelowania płodozmianu na potrzeby produkcji biogazu, stosowanie żyta hybrydowego GPS poprawia obciążenie mocy przerobowej urządzeń technicznych oraz maszyn eksploatowanych w gospodarstwie i daje dodatkowe efekty w zakresie ekonomii i organizacji pracy.

Do produkcji kiszonki używa się zarówno całych roślin żyta mieszańcowego (GPS) jak też żyta zielonkowego. Różnice między nimi wynikają z typu odmiany oraz różnego czasu zbioru. Żyto zielonkowe  jest specjalnym gatunkiem żyta populacyjnego. Charakteryzuje się szybkim przyrostem biomasy zarówno przed jak i po spoczynku zimowym.

Odmiany żyta hybrydowego GPS są odmianami charakteryzującymi się gęstszym łanem i wyższym plonem suchej masy z jednostki powierzchni w porównaniu do odmian populacyjnych.


Żyto hybrydowe-GPS - charakterystyka i zalecenia odnośnie stosowania:

 • Żyto hybrydowe jest lepsze w porównaniu do innych gatunków zbóż pod względem: wysokości plonu, stabilności plonowania i kosztów produkcji na stanowiskach słabych.
 • Jako dodatkowy substrat gwarantuje zapewnienie całorocznego zaopatrzenia biogazowi w substarat – szczególnie w latach suchych.
 • Żyto GPS należy zbierać w okresie dojrzałości mlecznej i woskowej (30-35 % substancji suchej w całej roślinie). W trakcie prowadzenia łanu zaleca się jednokrotny zabieg preparatem fungicydowym z zastosowaniem zredukowanej dawki, w celu uniknięcia niepotrzebnego wzrostu kosztów uprawy.
 • Żyto hybrydowe GPS pozwala na uzyskanie wysokiego plonu suchej masy (nawet do 150 dt masy suchej /ha).
 • Żyto hybrydowe GPS stanowi uzupełnienie w zakresie substancji odżywczych dla bakterii w fermentorze i wpływa stabilizująco na proces powstawania biogazu.
 • Kiszonka z całych roślin żyta hybrydowego GPS w kombinacji z kiszonką z kukurydzy powoduje lepszy uzysk gazu i metanu.
 • Większa liczba upraw w płodozmianie energetycznym poprawia obciążenie mocy przerobowej urządzeń technicznych w gospodarstwie i daje dodatkowe efekty w zakresie ekonomii pracy.

Żyto hybrydowe GPS w praktyce:

Praktycy donoszą, iż stosowanie mieszanek kiszonki z kukurydzy i żyta hybrydowego zwiększa uzysk gazu w porównaniu do zastosowania kiszonki z kukurydzy w czystej postaci. W ramach doświadczeń udało się wykazać, że monofermentacja kukurydzy czy żyta nie charakteryzuje się takim efektywnym poziomem produkcji biogazu w przeliczeniu na masę suchą, jak to się dzieje w przypadku zmieszania tych dwóch komponentów. Przy stosunku zmieszania 75% kukurydzy i 25% żyta hybrydowego GPS w doświadczeniu uzyskano najwyższe wartości uzysku biogazu.
W praktyce stosuje się zwyczajowo mieszanki z udziałem 70-80 % kukurydzy i 20-30 % żyta hybrydowego GPS.

Żyto hybrydowe GPS zwiększa uzysk biogazu

Rel. 100 = 577 l biogazu / kg masy suchej, uzyskanych z kiszonki kukurydzianej, okres fermentacji 56 dni
(IBS GmbH, Brema; KWS LOCHOW GMBH, 2011, wyciąg z danych)


Żyto zielonkowe - charakterystyka i zalecenia odnośnie stosowania:

 • Żyto zielonkowe jest gatunkiem ozimym, wyhodowanym
  jako specjalny rodzaj żyta dający wczesny obfity plonu
  w postaci zielonych roślin.
 • Żyto zielonkowe potrafi wydać bardzo wysoki plon
  suchej masy na wiosnę.
 • Dzięki wczesnemu i intensywnemu krzewieniu, w chwili
  zbioru ( tuż przed kłoszeniem), udaje się uzyskać
  imponujący plon suchej masy (40 do 70 dt masy
  suchej/ha ).
 • W związku z niewielką odpornością na wyleganie żyto
  zielonkowe należy zebrać najpóźniej w połowie maja. W
  przypadku zakupu zaleca się wybór odmian
  odporniejszych na wyleganie. Wyleganie prowadzi do
  strat w plonie i zanieczyszczenia fermentora (np.
  piaskiem, kamykami).
 • Żyto zielonkowe nadaje się do uprawy szczególnie na
  dobrze nawodnionych glebach jako przedplon dla
  kukurydzy.
 • Żyto zielonkowe użyte jako przedplon kukurydzy należy
  zebrać odpowiednio wcześnie (koniec kwietnia –
  początek maja), by zdążyć jeszcze z wysiewem
  uprawianej tuż po nim kukurydzy czy sorgo.

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW jako substrat do produkcji biogazu (764 KB)

Dodatkowe informacje

ANALIZA UZYSKU BIOGAZU I METANU Z ŻYTA MIESZAŃCOWEGO (GPS I ŚRUTA ZIARNA), KISZONKI KUKURYDZY ORAZ RÓŻNYCH MIESZANIN TYCH SUBSTRATÓW (źródło: Zakład Energetyki Systemów Rolnictwa Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) (1,1 KB)

Żyto hybrydowe GPS w praktyce

 
drukuj stronę

© 2018 KWS LOCHOW GMBH

Informacja fachowa

Serwis